Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Loomer Sloopwerken

 

In regie: Algemene Voorwaarden aanneming van werk

Artikel 1: Prijsopgave en offerte

 1. Een prijsopgave of offerte van Loomer Sloopwerken wordt na een aanvraag digitaal of schriftelijk verstrekt. De prijsopgave of offerte bevat onder meer:

a. de locatie van de werkzaamheden
b. een omschrijving van de werkzaamheden
c. de prijs van de werkzaamheden zoals beschreven in de offerte. Exclusief omzetbelasting.
d. hoe de betaling van de totale som verricht zal worden (bv. in termijnen)
e. of er in de offerte rekening is gehouden met eventuele stelposten en zo ja, welke.
f. of de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op de offerte en op de eventuele aannemingsovereenkomst die daaruit voortvloeit.
g. de uitgegeven prijsopgave of offerte moet ondertekend zijn door de daartoe bevoegde personen binnen de direct van Loomer Sloopwerken.

 1. De termijn van de werkzaamheden wordt bepaald door het stellen van een specifieke opleveringsdata of het beschrijven van het aantal werkdagen.
 2. De geldigheidsduur van de offerte bedraagt 3 maanden vanaf de dagtekening van de betreffende prijsopgave.
 

Artikel 2: Verplichtingen opdrachtgever

 1. Na het ondertekenen van de overeenkomst, zorgt de opdrachtgever ervoor dat Loomer Sloopwerken tijdig kan beschikken over het onderstaande:
 1. de vereiste vergunningen, ontheffingen c.q beschikkingen die nodig zijn om de sloopwerken naar behoren te kunnen uitvoeren en voorbereiden. Loomer Sloopwerken kan in dit geval een adviserende rol op zich nemen.
 2. een leeg gebouw of locatie waarin of waarop de sloopwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
 3. voldoende ruimte voor het parkeren van machines, de opslag, aan- en afvoer van bouwstoffen en/of containers.
 4. diverse aansluitpunten voor eventuele hulpmiddelen zoals verlichting, gas, perslucht, waterleidingen en elektrische machines.
 1. De kosten aangaande het gebruik van elektriciteit, gas en water welke nodig is tijdens de uitvoer van sloopwerkzaamheden, komen voor de verantwoording van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werkzaamheden van Loomer Sloopwerken geen vertraging of hinder ondervinden, eventueel veroorzaakt, geleverd of uitgevoerd door andere partijen of bedrijven. Dit betekent dat werkzaamheden door derden tijdig moeten worden verricht.
 

Artikel 3: Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de in zijn naam voorgeschreven werkwijzen en constructies. Daartoe behoort ook de gesteldheid van de bodem, de invloed daarop alsook de opgedragen orders en werkinstructies in naam van de opdrachtgever.
 2. Als er tijdens het verrichten van de werkzaamheden bouwstoffen of materialen worden gebruikt die toebehoren aan de opdrachtgever of in zijn naam worden gebruikt, dan blijft de opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk. Ook als hier schade of anderszins uit voortvloeit.
 3. Zodra de geldigheid van de offerte in werking is getreden, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de gevolgen en naleving van de wettelijke voorschriften. Dat geldt ook voor overheidsbeschikkingen. Deze aansprakelijkheid geldt niet als aannemelijk is dat Loomer Sloopwerken voor de dag van inwerkingtreding van de offerte op de hoogte kon zijn van het bovenstaande.
 4. Als er schade aan het werk is ontstaan door toedoen van derden of zelf uitgevoerde werkzaamheden of leveringen, blijft de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit.
 5. Als na het ondertekenen van de overeenkomst blijkt dat de grond op de betreffende locatie verontreinigd is, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de kosten die gemoeid zijn met het eventuele herstel hiervan of de werkzaamheden die hieruit voortkomen.
 6. Ontstane schades kunnen in geen enkel geval worden verrekend met het totaalbedrag van de overeenkomst.
 

Artikel 4: Verplichtingen Loomer Sloopwerken

 1. Loomer Sloopwerken heeft verplichtingen aangaande het correct uitvoeren van de werkzaamheden zoals deze zijn overeengekomen in de overeenkomst. Dat betekent ook het uitvoeren van werkzaamheden waarbij eventuele schade aan goederen, milieu of personen wordt vermeden en/of tot een minimum wordt beperkt. Loomer Sloopwerken is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen en orders die de opdrachtgever verstrekt.
 2. De overeengekomen werkzaamheden moeten binnen de afgesproken termijn worden uitgevoerd en/of opgeleverd.
 3. De uitvoering van deze werkzaamheden komen voor de verantwoording van Loomer Sloopwerken. Deze zijn van kracht vanaf de overeengekomen startdatum tot aan de uiteindelijke oplevering van het desbetreffende project.
 4. Indien van toepassing, doet Loomer Sloopwerken voorafgaand een sloopproject een onderzoek naar de lokalisering van leidingen en kabels.
 5. Er mag verwacht worden dat Loomer Sloopwerken op de hoogte is van eventuele wettelijke voorschriften en overheidsbeschikkingen, aangaande de betreffende werkzaamheden, voor zover deze van toepassing zijn op de datum van de overeenkomst. De kosten die verbonden zijn aan de gevolgen die voortvloeien uit de naleving van voor schriftelijk en beschikking komen voor zijn rekening.
 6. Het is Loomer Sloopwerken verplicht om de opdrachtgever op de hoogte te brengen van eventuele imperfecties of onvolkomenheden in de bouwconstructies, alsook fouten of onvolkomenheden die ontstaan bij het opstellen van werkwijzen of het geven van instructies. Deze meldingsplicht heeft Loomer Sloopwerken ook als het gaat om fouten of onvolkomenheden aangaande bouwstoffen of materialen, aangedragen door de opdrachtgever en waarvan Loomer Sloopwerken redelijkerwijs op de hoogte kon zijn of zou kunnen weten.
 

Artikel 5: Aansprakelijkheid Loomer Sloopwerken

 1. De aansprakelijkheid van beide partijen volgens de wet en de overeenkomst buiten beschouwing gelaten, is Loomer Sloopwerken verantwoordelijk voor schade die aan werk ontstaat, mits deze schade een onherroepelijk gevolg is van buitengewone omstandigheden waartegen Loomer Sloopwerken geen passende maatregelen heeft kunnen treffen, alsook geen rekening mee had kunnen houden.
 2. Loomer Sloopwerken is aansprakelijk voor schade aan eigendommen en werk van de opdrachtgever, welke zijn ontstaan door het onzorgvuldig uitvoeren van de werkzaamheden, nalatigheid, verkeerd handelen of het niet in acht nemen van voorzichtigheid.
 

Artikel 6: Duur van de werkzaamheden, uitstel van de opleveringsdatum en schadevergoeding door toedoen van een verlate oplevering

 1. Als de offerte is opgemaakt met een termijn waarin het project wordt opgeleverd aan de hand van werkdagen, dan spreken we van een werkdag als in kalenderdag. Mits deze op een dag valt die door de overheid of CAO is aangemerkt als een feestdag, vrije dag, vakantiedag of andere niet individuele vrije werkdag. Halve werkdagen worden beschouwd als onwerkbaar als deze tenminste 5 uren en respectievelijke ten minste 2 uren door een overgroot deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt en waarbij de omstandigheden daartoe niet kunnen worden toegekend aan Loomer Sloopwerken.
 2. Als de oplevering van de werkzaamheden plaatsvindt op een dag die niet als werkdag kan worden omschreven in artikel 6.1, dan wordt de oplevering automatisch verlengd naar de eerstvolgende werkdag na de overeengekomen opleveringsdatum.
 3. Loomer Sloopwerken heeft het recht om de leveringstermijn te verlengen als het gaat om overmacht, door toedoen van omstandigheden aangaande de opdrachtgever of als er tussentijds wijzigingen worden aangebracht in de overeenkomst waardoor Loomer Sloopwerken de werkzaamheden niet binnen de gestelde termijn kan voltooien.
 4. Als de werkzaamheden of de levertijd wordt vertraagd door omstandigheden en factoren waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is, moet de eventuele voortvloeiende schade aan het adres van Loomer Sloopwerken worden vergoed door de opdrachtgever.
 

Artikel 7: Opneming project en goedkeuring daarvan

 1. Zodra de werkzaamheden voltooid zijn, nodigt Loomer Sloopwerken de opdrachtgever uit voor de opneming van de werkzaamheden die samenhangen met het betreffende project. Deze opneming vindt plaats na de opleveringsdatum en wordt uitgevoerd door de opdrachtgever, in het bijzijn van Loomer Sloopwerken. De opneming is bedoeld om de werkzaamheden te controleren waarna er geconstateerd kan worden dat Loomer Sloopwerken de afgesproken werkzaamheden naar behoren heeft uitgevoerd en of er aan de verplichtingen, zoals beschreven in de overeenkomst, is voldaan.
 2. Na de opneming deelt de opdrachtgever zijn bevindingen en/of goedkeuring ter plaatse mee aan Loomer Sloopwerken. Al dan niet met vermelding van eventuele kleine gebreken (artikel 6), of grote gebreken waardoor de goedkeuring wordt uitgesteld. Bij goedkeuring wordt de betreffende dag aangemerkt als waarop de goedkeuring is medegedeeld aan Loomer Sloopwerken.
 3. Als de opneming niet direct na de opleverdatum wordt uitgevoerd, dan heeft Loomer Sloopwerken het recht om de opdrachtgever middels een aangetekend schrijven van een nieuwe verzoek tot opneming te voorzien, binnen een gestelde termijn van 8 dagen. Als de opdrachtgever geen gehoor geeft aan dit verzoek om opneming, dan moet het verrichte werk uiterlijk op de achtste dag na dagtekening van het aangetekend schrijven worden goedgekeurd. Als de opdrachtgever wel gehoor geeft aan het verzoek tot opneming, dan zijn de overeenkomsten in lid. 2 en lid.3 van toepassing.
 4. Het project en de werkzaamheden, uitgevoerd door Loomer Sloopwerken, dienen te zijn goedgekeurd voordat deze in gebruik worden genomen. De dag van ingebruikname (geheel of gedeeltelijk) mag worden aangemerkt als dag waarop de goedkeuring heeft plaatsgevonden.
 5. Minuscule gebreken die binnen de onderhoudstermijn kunnen worden herstelt of uitgevoerd, zijn geen reden om de goedkeuring uit te mogen stellen. Tenzij deze kleine gebreken een deugdelijk gebruik van de ruimte bemoeilijken.
 6. Aangaande de heropneming na het uitstellen van de goedkeuring, zijn de bovenvermelde bepalingen van toepassing.
 

Artikel 8: Onderhoudstermijn en oplevering

 1. De werkzaamheden die zijn uitgevoerd door Loomer Sloopwerken kunnen als opgeleverd worden beschouwd als het overeenkomt met de bepalingen in artikel 7 of als het project als goedgekeurd is aangemerkt. De dag van oplevering komt overeen met de dag waarop de goedkeuring is verstrekt.
 2. Loomer Sloopwerken is verplicht om kleine gebreken (artikel 7 lid 5) zo snel mogelijk te herstellen binnen de onderhoudstermijn van 30 dagen. Deze termijn gaat in op de dag waarop het geleverde werk als opgeleverd wordt aangemerkt. Loomer Sloopwerken is verplicht om kleine werkzaamheden die binnen de onderhoudstermijn vallen zo snel als mogelijk te repareren of herstellen, mits het werkzaamheden betreft waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk is (artikel 2 en 3).
 

Artikel 9: Aansprakelijkheid na de oplevering

 1. Als de onderhoudstermijn is verstreken, is Loomer Sloopwerken niet langer aansprakelijk voor eventuele gebreken of tekortkomingen aangaande de werkzaamheden die het project omvatten. Mits het tekortkomingen, of een onderdeel daarvan, betreft die veroorzaakt zijn door Loomer Sloopwerken, zijn medewerkers of leveranciers en waarvan de opdrachtgever niet eerder op de hoogte had kunnen zijn. Doch dient Loomer Sloopwerken binnen een korte en redelijke termijn na ontdekking op de hoogte worden gebracht van deze tekortkomingen.
 2. Aangaande het bovenvermelde gebrek, is rechtsvordering niet ontvankelijk, mits deze 5 jaar na het verstrijken van de onderhoudstermijn wordt vastgesteld. Als dit een ernstig gebrek betreft, is de rechtsvordering niet ontvankelijk als er reeds 10 jaar zijn verstreken nadat de onderhoudstermijn is verstreken. Het gebrek is aan te merken als ernstig als deze de constructie en hechtheid van het gebouw, of een deel daarvan, in gevaar brengt.
 

Artikel 10: Vroegtijdig beëindigen van werkzaamheden, schorsing en opzegging

 1. De opdrachtgever heeft het recht om de werkzaamheden in zijn geheel, of gedeeltelijk te schorsen. Schade, die Loomer Sloopwerken oploopt bij het mogelijk treffen van voorzieningen door toedoen van de schorsing, worden als meerwerk verrekend in de factuur. De opgelopen schade dient te worden vergoed aan Loomer Sloopwerken.
 2. Als er gedurende de schorsing schade ontstaat aan het werk dat is verricht door Loomer Sloopwerken, dan is Loomer Sloopwerken hiervoor niet aansprakelijk. Tenzij Loomer Sloopwerken dit schriftelijk en vooraf heeft medegedeeld aan de opdrachtgever.
 3. Als de schorsing langer dan 14 dagen aanhoudt, dan is het Loomer Sloopwerken toegestaan om de betaling voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden op te eisen. Daarbij wordt er rekening gehouden met bouwstoffen die reeds door Loomer Sloopwerken zijn aangekocht, maar nog niet zijn aangevoerd op de werkplek.
 4. Als de schorsing langer dan 30 dagen aanhoudt, dan mag Loomer Sloopwerken het project en de bijbehorende werkzaamheden in onvoltooide staat beëindigen. De facturatie dient plaats te vinden volgens artikel 10 lid 5.
 5. De opdrachtgever mag de overeenkomst op elk gewenst tijdstip opzeggen. Geheel of gedeeltelijk. Loomer Sloopwerken komt in dit geval de aannemingssom plus de kosten die zijn gemaakt aangaande de beëindiging ten goede, minus de bespaarde kosten aangaande het project. Loomer Sloopwerken draagt zorg voor een gespecificeerde eindfactuur welke de opdrachtgever moet voldoen en verschuldigd is door de opzegging.
 

Artikel 11: Bouwstoffen

 1. De bouwstoffen die Loomer Sloopwerken gebruikt dienen geschikt te zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt en moeten kunnen voldoen aan de gestelde eisen.
 2. Loomer Sloopwerken geeft de opdrachtgever de gelegenheid tot het goedkeuren en bekijken van de bouwstoffen. Deze keuring vindt plaats op het moment dat de bouwstoffen worden aangeleverd op de werklocatie. De keuring mag het uitvoeren van de werkzaamheden in geen geval belemmeren of in gevaar brengen. Het is Loomer Sloopwerken toegestaan om als vertegenwoordiger aanwezig te zijn, op het moment dat de opdrachtgever de bouwstoffen keurt.
 3. De opdrachtgever mag de bouwstoffen laten onderzoeken door een onafhankelijke partij. De kosten die hiermee zijn gemoeid komen bij goedkeuring voor rekening van de opdrachtgever. Bij afkeuring door een derde partij komen de onderzoekskosten voor rekening van Loomer Sloopwerken.
 4. Zowel Loomer Sloopwerken als de opdrachtgever hebben het recht om een deel (monster) van de afgekeurde bouwstoffen te bewaren. Daarvoor is onderling overleg noodzakelijk, evenals een door beide partijen gewaarmerkte verzegeling.
 5. Als er bouwstoffen voortkomen uit de werkzaamheden waarvan de opdrachtgever eerder heeft aangegeven deze te willen behouden, moeten ze door de opdrachtgever worden verwijderd van de werkplek. Andere bouwstoffen die door Loomer Sloopwerken worden afgevoerd, vallen tevens onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (artikel 3 lid 5).
 6. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor verlies en/of schade aan bouwstoffen die worden aangevoerd op de werkplek, mits deze buiten werktijden of zonder toezicht worden geplaatst.
 

Artikel 12: Uitvoeren van minder of meerwerk

 1. Als er sprake is van meer en/of minder werk, dan vindt de verrekening plaats als:
 1. er sprake is van aanpassingen of wijzigingen in de overeenkomst of gestelde voorwaarden die van toepassing zijn op de werkzaamheden.
 2. als de bedragen voor de stelposten en/of de verrekenbare hoeveelheden afwijken.
 3. als artikel 10 lid 1 van toepassing is of als er sprake is van gevallen zoals bedoeld in artikel 18.
 1. Als op de eindfactuur blijkt dat het totaalbedrag van minderwerk groter is dan die van meerwerk, dan heeft Loomer Sloopwerken recht op 10% van het verschil tussen beide bedragen.
 2. Eventuele aanpassingen aangaande de voorwaarden of de overeenkomst moeten schriftelijk worden overeengekomen. Het ontbreken van deze overeenkomst heeft echter geen invloed op de verrekening van meerwerk en minderwerk. Het bewijs moet worden aangeleverd door degene die de aanspraak maakt.
 3. De stelposten worden als bedrag genoemd in de overeenkomst. Deze zijn inbegrepen in de aannemingssom en zijn bestemd voor:
 1. de aanschaf van bouwstoffen
 2. de aanschaf en verwerking van bouwstoffen
 3. het uitvoeren van werkzaamheden die nog niet nader zijn bepaald en door de opdrachtgever moeten worden aangedragen

In de overeenkomst wordt elke stelpost voorzien van een vermelding waarvoor de stelpost is bedoeld.

 1. De uitgave van een stelpost wordt gerekend met de aan Loomer Sloopwerken verrekende prijzen door de door hen gemaakte kosten te belasten met een vergoeding van 10%.
 2. Als een stelpost alleen betrekking heeft op de aankoop van bouwstoffen, worden de kosten opgenomen in de aannemingssom. Deze worden niet apart berekend maar komen ten laste van de stelpost als de kosten voor de aanschaf van bouwstoffen hoger zijn als waarmee Loomer Sloopwerken vooraf rekening had kunnen houden.
 3. Als het een stelpost betreft voor het aanschaffen en verwerken van bouwstoffen, worden de kosten afzonderlijk verrekend en worden ze niet inbegrepen in de aannemingssom.
 4. Als er verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen in de overeenkomst, en als deze te hoog of laag zijn om werkzaamheden uit te kunnen voeren, dan vindt verrekening plaats vanuit de kosten voor meer of minderwerk.
 

Artikel 13: Termijnbetalingen

 1. Als er sprake is van termijnbetalingen, dan draagt Loomer Sloopwerken zorg voor een termijnfactuur zodra de betalingstermijn nadert. Deze wordt door Loomer Sloopwerken naar de opdrachtgever gezonden. De omzetbelasting die de opdrachtgever schuldig is aan Loomer Sloopwerken wordt apart vermeld.
 2. Loomer Sloopwerken mag het termijnbedrag verhogen met een toeslag van maximaal 2%. Deze toeslag is van toepassing als de vervaldag is verstreken (artikel 2).
 3. De betaling van een termijn dient binnen 14 dagen na het ontvangen van de termijnfactuur te geschieden. Artikel 15 heeft hier geen invloed op.
 

Artikel 14: Eindfactuur en eindafrekening

 1. Loomer Sloopwerken voorziet de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na oplevering van de eindafrekening.
 2. De eindfactuur betreft een overzicht van datgene wat partijen elkaar verschuldigd zijn, aangaande de gesloten overeenkomst en bevat onder meer:
 1. de aannemingssom
 2. meerwerk en minderwerk specificatie
 3. specificatie van hetgeen opdrachtgever en Loomer Sloopwerken van elkaar te vorderen hebben en hadden, aangaande de overeenkomst.
 1. Het totaalbedrag van de eindafrekening omvat ook hetgeen dat reeds is betaald door de opdrachtgever. Deze kosten zijn in mindering gebracht. De omzetbelasting die de opdrachtgever verschuldigd is te betalen aan Loomer Sloopwerken wordt afzonderlijk gefactureerd.
 2. Loomer Sloopwerken mag het totaalbedrag op de eindafrekening verhogen met 2% aangaande een kredietbeperkingstoeslag. Deze is verschuldigd als de betaling niet binnen de uiterste betaaldag is voldaan (artikel 14 lid 5).
 3. De betaling door de opdrachtgever aan Loomer Sloopwerken dient binnen 30 dagen na het indienen van de eindfactuur te zijn voldaan. Artikel 15 geeft hier geen invloed op.
 

Artikel 15: Opschorting of uitstel van betaling

 1. Opschorting of uitstel van betaling is van toepassing als het werk door Loomer Sloopwerken niet volgens de overeenkomst is uitgevoerd. De opdrachtgever mag de betaling in dit geval deels of geheel uitstellen of opschorten. Het bedrag dient daarbij wel redelijkerwijs in verhouding te staan met de geconstateerde tekortkoming.
 

Artikel 16: Opdrachtgever blijft in gebreke

 1. De opdrachtgever is wettelijke rente verschuldigd over het totaalbedrag van de overeenkomst, als deze in gebreke blijft voor wat betreft de betaling aan Loomer Sloopwerken. Als de betaling 14 dagen na de vervaldatum van de eindfactuur nog niet is voldaan, wordt deze verhoogd met een rentepercentage van 2%.
 2. Als de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is Loomer Sloopwerken gerechtigd om het verschuldigde bedrag in te vorderen, mits Loomer Sloopwerken de opdrachtgever per brief heeft gemaand om het openstaande bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen en waaraan geen gehoor is gegeven. De buitengerechtelijke kosten die daarmee gepaard gaan, worden verhaald op de opdrachtgever. Het is Loomer Sloopwerken gerechtigd om het verschuldigde en openstaande bedrag te verhogen met 10%.
 3. Als de opdrachtgever niet tijdig is met het betalen van een termijn, dan is het Loomer Sloopwerken toegestaan om het aangenomen en overeengekomen werk te schorsen, tot op het moment waarop de verschuldigde en openstaande termijn is voldaan door de opdrachtgever. Loomer Sloopwerken dient de opdrachtgever daartoe eerst schriftelijk van op de hoogte te stellen en deze te manen om het openstaande bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven, is het Loomer Sloopwerken gerechtigd om het werk te schorsen of stil te leggen. Het bovenstaande heeft geen invloed op de verschuldigde schadevergoeding, kosten en rente.
 4. Als er door stillegging van de werkzaamheden door bovenstaande reden schade ontstaat aan het werk, komt deze voor de verantwoording van de opdrachtgever. Loomer Sloopwerken moet de opdrachtgever vooraf wel schriftelijk te kennen geven welke gevolgen de stillegging mogelijk kan hebben.
 

Artikel 17: Loomer Sloopwerken blijft in gebreke

 1. Als Loomer Sloopwerken in gebreke blijft aangaande de voortzetting of aanvang van de overeengekomen werkzaamheden en als de opdrachtgever hem hiertoe wenst aan te manen, moet de opdrachtgever Loomer Sloopwerken hier schriftelijk van op de hoogte brengen. De aanmaning moet gericht zijn op het aanvangen of voortzetten van de overeengekomen werkzaamheden.
 

Artikel 18: Wijzigingen in de werkuitvoering

 1. Als tijdens het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden blijkt dat deze gewijzigd (geheel of gedeeltelijk) moeten worden, bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, moet de partij die als eerst over deze informatie beschikt de andere partij op de hoogte stellen. Het is de taak van Loomer Sloopwerken om de opdrachtgever te wijzen op eventuele financiële consequenties die samenhangen met de wijzigingen. Deze kan op de eindfactuur als meerwerk of minderwerk worden verrekend.
 

Artikel 19: Onmogelijkheid van de werkuitvoering

 1. Als de werkuitvoering aan het project niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het project verloren is gegaan of tenietgedaan en als Loomer Sloopwerken hiervoor niet verantwoordelijk is, dan heeft Loomer Sloopwerken het recht op een deel van de afgesproken prijs op basis van gedane arbeid en eventueel gemaakte kosten. Als de werkuitvoering onmogelijk is door grove schuld van de opdrachtgever, dan heeft Loomer Sloopwerken recht op een bedrag welke wordt verrekend middels de bepalingen in artikel 10 lid 5.
 

Artikel 20: Geschillen

 1. Beide partijen doen afstand van hun recht om de geschillen zoals bedoeld in dit artikel voor te leggen aan de gewone rechter, mits het gaan om het nemen van conservatoire maatregelen en acties die nodig zijn om de geschillen in stand te houden, en met uitzondering van de bevoegdheid zoals deze is omschreven in artikel 20 lid 3.
 2. Alle geschillen, inclusief de geschillen van één van de partijen, die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of daar onlosmakelijk mee zijn verbonden, worden beslecht door arbitrage volgens de regels zoals deze beschreven staan in de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze 3 maanden voor het opstellen van deze overeenkomst gelden.
 3. Geschillen die toebehoren aan de sector Kanton van de rechtbank (in afwijking van artikel 20 lid 2) mogen door de meest gerede partij worden voorgelegd aan een bevoegde rechter of Kantonrechter.
 

In regie: Aanneming van sloopwerkzaamheden

Van toepassing zijn de algemene voorwaarden van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (1992) inzake Aanneming van Werk met inachtneming van de onderstaande aanvullingen en/of wijzigingen. Als er sprake is van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (1992) en de Algemene Voorwaarden van Loomer Sloopwerken, dan zullen deze Algemene Voorwaarden prevaleren.

 

Aanvulling artikel 1: Prijsopgave en offerte

 1. Mits anders is overeengekomen of schriftelijk is bevestigd, gaan alle werk aannemingen en opdrachtaanvaardingen ervan uit dat sloopmaterialen die vrijkomen tijdens de werkzaamheden, in eigendom komen van Loomer Sloopwerken. Als de overeenkomst een schriftelijke bepaling bevat waarbij wordt overeengekomen dat het sloopmaterieel en sloopmateriaal in eigendom blijft van de opdrachtgever, dan mag de staat van het sloopmateriaal en sloopmaterieel na de werkzaamheden of transport, uitgevoerd door Loomer Sloopwerken, nimmer aanleiding geven tot verrekening of schadevergoeding op de eindfactuur, mits er sprake is van grove schuld welke verhaald kan worden op Loomer Sloopwerken.
 2. Mits anders is overeengekomen in de offerte, gaan alle opdrachtaanvaardingen er vanuit dat werkzaamheden die nodig zijn voor de voorbereiding op de sloopwerkzaamheden, (inclusief grondwerk, bestratingswerk en bemaling), niet tot het uitvoeren van de uiteindelijke en standaard overeengekomen sloopwerkzaamheden behoren.
 3. Indien de werkzaamheden ter voorbereiding zoals besproken in lid b wel zijn opgenomen in de offerte en zijn overeengekomen door beide partijen, dan komen de kosten die hiermee samenhangen voor rekening van de opdrachtgever. Dit kan ontgraven, afvoeren, storten of verwerken van (verontreinigde) grond zijn. De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk. Ook als deze voorbereidende werkzaamheden de aanvang van de uiteindelijke sloopwerkzaamheden beïnvloed.
 4. Als er sprake is van ontgravingen waarbij voorwerpen de werkzaamheden bemoeilijken, komen de kosten van verwijdering/opruiming voor rekening van de opdrachtgever. Deze worden verrekend als meerwerk, mits Loomer Sloopwerken vooraf niet op de hoogte kon zijn van de aanwezigheid van deze obstakels of voorwerpen.
 5. Opdrachtaanvaardingen gaan er altijd van uit dat vrijgekomen sloopmaterieel of sloopmaterieel niet verontreinigd is en geschikt zijn voor hergebruik of afvoer.
 6. Mits anders is overeengekomen (schriftelijk) hebben offertes die zijn uitgegeven door Loomer Sloopwerken een geldigheidsduur van 3 maanden.
 

Aanvulling artikel 2: Verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verplicht tot het afgeven en overleggen van een schonegrondverklaring, evenals het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie volgens Beoordelingsrichtlijn 5052. Ook is de opdrachtgever verplicht om een bouwstoffenonderzoek te laten uitvoeren. Voor aanvang van de werkzaamheden dient het betreffende terrein of object bezemschoon te zijn. Roerende zaken zoals inventaris, tapijten, etc. moeten tevens zijn verwijderd.
 2. Als er sprake is van materieel dat na de sloopwerkzaamheden eigendom blijft van de opdrachtgever (schriftelijk overeengekomen), dan worden deze gedeponeerd op de plaats waar het materiaal is verwijderd of vrijgekomen. Mits anders overeengekomen.
 3. Als onderstaande punten niet door de opdrachtgever zijn opgenomen in het bestek of in de omschrijving van de overeengekomen werkzaamheden, dan vallen deze niet onder de aangenomen en overeengekomen werkzaamheden.
 1. voorbereidende werkzaamheden, alsook grond- en bestratingswerk.
 2. het werken met, gebruiken of afvoeren van gevaarlijke stoffen en/of verontreinigde grond en asbesthoudend materiaal.
 3. bemaling van de grond in welke hoedanigheid dan ook.
 4. trekken en/of inmeten van damwand, palen, planken die wel of niet onderdeel uitmaken van een fundering, mits deze werkzaamheden uitdrukkelijk en door beide partijen zijn overeengekomen zoals te lezen in aanvulling artikel 3 lid g.
 5. vooraf opnemen van belendende percelen of terrein.
 6. het aanbrengen van stutten of stempels of andere voorzieningen die bouwkundig nodig zijn in het geval van belendende percelen.
 7. hulpconstructies of beschermende voorzieningen aanbrengen die (bouwkundig) vereist zijn.
 8. maatvoering en markeringen
 9. uittanden van allerlei soorten metselwerkzaamheden
 10. het verzorgen of aanbrengen van afzettingen, al dan niet voor het verkeer.
 11. het instandhouden of realiseren van een deugdelijke toegang tot het object of het betreffende terrein.
 12. waarborgsommen en kosten (inclusief precario) die verbonden zijn aan het gebruiken van en in de oorspronkelijke staat terugbrengen van percelen en terreinen die toebehoren aan een derde partij maar omwille van de werkzaamheden gebruikt worden.
 13. het verwijderen en/of saneren van asbest, mits anders en uitdrukkelijk is overeengekomen in de offerte.
 14. het verwijderen van groenstroken, planten, struiken, bomen en alle andere begroeiing.
 15. het geven van advies inzake verzekeringen c.q zekerheidsstellingen welke noodzakelijk zijn voor het uitpersen van de sloopwerkzaamheden en alles wat daarmee samenhangt.
 16. het afsluiten van verzekeringen zoals brand, opstal of CAR-verzekeringen alsook alle andere mogelijke verzekeringen.
 17. het aanvullen van zand of grond.
 18. slopen en/of verwijderen van fundering(en) die niet toebehoort aan de betreffende bebouwing.
 19. werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd met diamant houdend gereedschap en/of apparatuur.
 1. Mits anders en uitdrukkelijk is overeengekomen in de offerte, gaan alle werkzaamheden ervan uit dat deze zonder enige beperking kunnen worden uitgevoerd. Dat geldt ook voor beperkingen en uitsluitingen die mogelijk worden opgelegd door de opdrachtgever en/of de overheid. Ook de slooptechniek “springen” mag niet worden beperkt of uitgesloten.
 2. Alle opdrachten en offertes gaan ervan uit dat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en gerealiseerd binnen de geldende werktijden van Loomer Sloopwerken. De offerte gaat ook uit van opdrachten die kunnen worden uitgevoerd onder normale omstandigheden, zonder dat deze in gedeelten (fasen) moet worden gerealiseerd.
 3. De opdrachtgever draagt zorg voor de afsluiting van water, gas en elektra leidingen van nutsbedrijven, mits anders en uitdrukkelijk is overeengekomen. Dat geldt ook voor alle andere leidingen, kabels en obstakels op het terrein of binnen het object die de sloopwerkzaamheden mogelijk kunnen beïnvloeden.
 4. In de periode tussen het aannemen van de offerte en de aanvang van de sloopwerkzaamheden, is het de opdrachtgever gehouden om eventuele goederen en materieel, ten gunste van Loomer Sloopwerken, te verzekeren of verzekerd te houden en deze later op eerste verzoek over te dragen aan Loomer Sloopwerken. Dit ter zekerheid dat Loomer Sloopwerken de vordering zoals overeengekomen in de overeenkomst zal krijgen.
 5. De opdrachtgever stelt Loomer Sloopwerken vrij van aanspraak door derden, omwille het transporteren en/of storten van gevaarlijke, giftige, brandbare, oliehoudende, radioactieve, bijtende, asbesthoudende, keramische of chemische materialen, afval of aarde, mits uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen.
 6. Als er sprake is van omstandigheden waardoor de werkzaamheden door Loomer Sloopwerken niet kunnen worden uitgevoerd en/of toegerekend kunnen worden, is de opdrachtgever het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd aan Loomer Sloopwerken. Het bedrag wordt onder geen beding gekort, evenmin kan zowel Loomer Sloopwerken als de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele waarde van het materiaal.
 7. In het geval van het trekken van damwandplaten of palen, moeten opdrachtgever en Loomer Sloopwerken in de overeenkomst duidelijkheid geven over de precisering van de situatie, ook als het materiaal betreft wat niet te trekken is.
 

Aanvulling artikel 3 lid 5: Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Loomer Sloopwerken wordt door de opdrachtgever gevrijwaard, evenals dat de opdrachtgever aansprakelijk blijft voor de eventuele gevolgen die voortvloeien uit verontreinigd sloopmateriaal, materieel of ander restafval of materiaal, inclusief de grond en aarde. Loomer Sloopwerken meldt deze bovengenoemde verontreinigingen schriftelijk aan de opdrachtgever.
 

Aanvulling artikel 5: Aansprakelijkheid Loomer Sloopwerken

 1. Loomer Sloopwerken is niet aansprakelijk voor verlies, vernietiging en/of schade aan goederen en materialen van de opdrachtgever, als deze veroorzaakt worden door explosieven als bommen, mijnen of wapentuig die in of rondom het perceel zijn achtergelaten voor aanvang van de sloopwerkzaamheden door Loomer Sloopwerken. Daarbij is Loomer Sloopwerken ook niet aansprakelijk voor schade die inherent wordt veroorzaakt aan deze sloopwerkzaamheden.
 1. Het schadebedrag waarvoor Loomer Sloopwerken aansprakelijk kan worden gesteld, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat zal worden uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Voordat deze uitkering plaatsvindt, zal de opdrachtgever aan Loomer Sloopwerken nooit een (gedeeltelijke) vergoeding in rechte betrekken.
 

Aanvulling artikel 13: Termijnbetalingen

 1. De termijn betaling vindt plaats zonder de mogelijkheid van een opschorting of beroep, een verrekening, korting of compensatie in welke zin dan ook.
 2. De prijzen van de termijnbetaling zijn gebaseerd op de tarieven voor storting en verwerking, zoals deze van kracht waren gedurende het opmaken en ondertekenen van de overeenkomst. Eventuele prijswijzigingen die tussentijds plaatsvinden, waaronder ook wijzigingen van (semi) overheidsinstellingen en bepalingen, mogen door Loomer Sloopwerken worden doorberekend aan de opdrachtgever door deze als meerwerk op te voeren. Bij de totstandkoming van de overeenkomst wordt de opdrachtgever geacht de eventuele verhogingen en het eventuele meerwerk te erkennen.

Wij helpen u graag verder!

Vraag gratis een Offerte aan.

Onze Referenties!